Regulamin Konkursu Graphic Was 2.0
Fantasy Contest

Regulamin Konkursu Internetowego CzugA Graphic War 2.0 Fantasy Contest

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Konkurs będzie prowadzony pod nazwą „Graphic War 2.0 SFantasy Contest” na serwerze Discord Czugersi, oraz grupie Facebook Czugersi (zwany dalej „Konkursem”).

 1. Pomysłodawcą Konkursu i fundatorem Nagród jest CzugA, X-Systems Łukasz Maczuga, 11-600 Węgorzewo, ul. Przemysłowa 1/4, NIP: 845-193-81-55 (zwany dalej „CzugA”).

 2. Organizatorem Konkursu jest Łukasz Maczuga prowadzący działalność gospodarczą pod firmą X-Systems Łukasz Maczuga, 11-600 Węgorzewo, ul. Przemysłowa 1/4, NIP: 845-193-81-55 (zwany dalej „Organizatorem”).

   

§ 2 Uczestnicy

 1. Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna zamieszkała na terenie Polski, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i działająca jako konsument w rozumieniu art. 22 ¹ Kodeksu cywilnego, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 (zwana dalej „Uczestnikiem”).

 2. Osoby niemające pełnej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w Konkursie pod warunkiem uzyskania uprzedniej pisemnej zgody opiekuna prawnego lub przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Konkursie. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji, czy taka zgoda została udzielona przez opiekuna prawnego lub przedstawiciela ustawowego.

 3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora konkursu, Administratora danych oraz członkowie ich najbliższych rodzin. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, rodzeństwo, małżonków oraz zstępnych.

§ 3 Zasady udziału w Konkursie

 1. Zgłoszenie udziału Uczestnika do Konkursu będzie następowało przez umieszczenie swojej pracy na dedykowanym kanale Discord Czugersi lub grupie Facebook Czugersi

 2. Zgłoszeń można dokonywać od dnia 18.02.2021 od godz. 6:00 do dnia 07.03.2021 do godz. 23:59.

 3. Dla ważności i skuteczności zgłoszenia udziału Uczestnika do Konkursu wymagane jest oznaczenie swojej pracy #gwfantasycontest

 4. Podanie danych osobowych Uczestnika na etapie zgłoszenia prac jest dobrowolne.

 5. Za moment dokonania Zgłoszenia uważa się moment, w którym praca zostanie umieszczona na dedykowanym serwerze Discord Czugersi lub na grupie Facebook Czugersi

 6. Każdy z Uczestników może zgłosić swój udział w Konkursie tylko jeden raz.

 7. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.
 8. Uczestnikom nie przysługuje wynagrodzenie za uczestnictwo w Konkursie, ani za wykorzystywanie przez Organizatora elementów Zgłoszenia Konkursowego w jakikolwiek sposób, w szczególności w sposób wskazany w § 4 ust. 9 Regulaminu.

§ 4 Zasady Konkursu

 1. Przedmiotem Zadania konkursowego jest przesłanie pracy graficznej nawiązującej do tematyki wskazanej przez „Organizatora” opisanej w ust. 2.

 2. Zadanie konkursowe jest zadaniem o charakterze otwartym, w ramach którego Uczestnik musi wykazać się pomysłowością. Zadanie konkursowe brzmi: “Stwórz wyjątkowa pracę graficzną w temacie przewodnim jaki jest świat fantasy” (zwane dalej „Zadaniem konkursowym”).

 3. Zgłoszone przez Uczestników prace graficzne będą podlegały ocenie Komisji konkursowej składającej się z czterech administratorów serwera Discord Czugersi oraz jednego przedstawiciela Grupy Facebook Czugersi (dalej zwana „Komisją konkursową”).

 4. Dokonując Zgłoszenia do Konkursu i akceptując treść Regulaminu Uczestnik oświadcza, że jest wyłącznym autorem pracy graficznej, posiada wyłączne prawa autorskie do niej i gwarantuje legalność przekazanej pracy oraz wyraża zgodę na opublikowanie swojego imienia i nazwiska oraz pracy graficznej związanej z konkursem Organizatora na stronie internetowej www.czuga.pl, serwerze Discord Czugersi oraz grupie Facebook Czugersi.

 5. W wypadku naruszenia praw autorskich, majątkowych, osób trzecich, Uczestnik konkursu ponosi całkowitą odpowiedzialność karną i finansową za popełniony czyn i zobowiązuje się do zadośćuczynienia żądaniom strony pokrzywdzonej.

 6. Zwycięzcy wybrani przez Komisję konkursową w treści Regulaminu są łącznie zwani Zwycięzcami.

 7. Komisja konkursowa dokona wyboru trzech najlepszych Zgłoszeń biorąc pod uwagę następujące kryteria: oryginalność i kreatywność.

 8. W Konkursie dla Zwycięzców przewidziane jest I, II i III miejsce.

 9. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone do dnia 14.03.2021 r. na stronie internetowej www.czuga.pl, serwerze Discord Czugersi oraz grupie Facebook Czugersi poprzez opublikowanie imion i nazwisk Zwycięzców, ich prac konkursowych oraz zajętego w Konkursie miejsca.

 10. O wygranej w Konkursie Zwycięzcy zostaną poinformowani także poprzez kanały social media.

 11. Wygrana uprawnia Zwycięzców do otrzymania Nagród.

§ 5 Nagrody

 1. Nagrody przewidziane w Konkursie to:

a) Nagroda Główna – 1 miejsce:

– Zestaw Komputronik Gaming California Access: klawiatura, słuchawki, myszka, podkładka

– Zestaw gadżetów ASUS

– Koszukla Gaminate Skin + dowolny shaker + starter pack

b) II miejsce:

– Zestaw Komputronik Gaming California Access: słuchawki, myszka, podkładka

– Zestaw gadżetów ASUS

– Gaminate dowolnym shaker & starter pack

c) III miejsce:

– Zestaw Komputronik Gaming California Access: myszka, podkładka

– Zestaw gadżetów ASUS

– Gaminate dowolnym shaker & starter pack

 1. Szczegółowe opisy Nagród znajdują się pod zamieszczonymi linkami.

 2. Nagrody w Konkursie nie można zamienić na inną nagrodę, ani na ekwiwalent pieniężny.

 3. W przypadku niemożliwości skontaktowania się ze Zwycięzcą lub braku kontaktu Zwycięzcy z Organizatorem w terminie 7 dni od dnia poinformowania o wygranej w sposób opisany w § 4 ust. 10, Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania Nagrody kolejnemu Uczestnikowi wybranemu przez Komisję konkursową.

 4. Za niemożliwość kontaktu uznaje się przypadek gdy Uczestnik podał błędny adres e-mail albo gdy Organizator otrzyma trzykrotną informacje zwrotną o niemożliwości dostarczenia wiadomości do Zwycięzcy albo gdy Uczestnik poda w Zgłoszeniu błędny numer telefonu.

 5. Za brak kontaktu uznaje się przypadek, kiedy adres e-mail Zwycięzcy jest prawidłowy, a Organizator nie otrzymał informacji zwrotnej o niemożliwości dostarczenia wiadomości do Zwycięzcy.

 6. Warunkiem odebrania Nagród przez Zwycięzcę jest przesłanie za na adres e-mail Organizatora kontakt@czuga.pl. do dnia 21.03.2021 r. kompletu danych niezbędnych do wysłania Nagród, a także wypełnienie pokwitowania odbioru nagrody (w chwili odbioru nagrody).

 7. W przypadku osoby niemającej pełnej zdolności do czynności prawnych, dodatkowym Warunkiem odebrania Nagród jest przesłanie w terminie opisanym w ust. 7 na adres e-mail Organizatora kontakt@czuga.pl skanu pisemnej zgody opiekuna prawnego lub przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Konkursie oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych jego oraz Uczestnika, a także skanu dokumentu potwierdzającego tożsamość i zawierającego zdjęcie opiekuna prawnego lub przedstawiciela ustawowego Uczestnika.

 8. Niezgodność podanych danych z danymi zawartymi w Zgłoszeniu będzie uprawniała Organizatora do odmowy wydania Nagród.

 9. W przypadku niespełnienia przez Zwycięzcę warunków opisanych w ust. 7 i 8, a także w przypadku opisanym w ust. 9 Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania Nagrody kolejnemu Uczestnikowi wybranemu przez Komisję konkursową.

 10. Nagrody zostaną wysłane do Zwycięzców za pośrednictwem poczty kurierskiej, nie później niż w terminie do 21 dni od dnia pozytywnej weryfikacji danych. W przypadku nieobecności Zwycięzcy lub dorosłego domownika w czasie wizyty kuriera zostanie pozostawione awizo, na którym podany zostanie adres i telefon kontaktowy do firmy kurierskiej, gdzie będzie można umówić się na powtórne doręczenie lub na odbiór własny nagrody z magazynu firmy kurierskiej. Zwycięzca może odebrać przesyłkę z nagrodą w terminie 2 od dnia nadania przesyłki z Nagrodą przez Organizatora.

 11. Nieodebranie przez Zwycięzcę Nagrody w terminie opisanym w ust. 12 będzie równoznaczne z rezygnacją przez Uczestnika z prawa do Nagrody.

 12. Nagrody nieodebrane z winy Zwycięzców pozostają w dyspozycji X-Systems Łukasz Maczuga

 13. Koszty przesłania Nagród ponosi Organizator.

§ 6 Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące ogłoszonych wyników Konkursu oraz przyznanych Nagród, Uczestnicy mogą zgłaszać wyłącznie w formie pisemnej za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres biura Organizatora lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Organizatora kontakt@czuga.pl

 2. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data jej otrzymania przez Organizatora, nie późniejsza niż:

a) 7 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu na stronie internetowej – w przypadku Reklamacji dotyczącej wyników Konkursu;

b) 7 dni od daty odbioru przesyłki z Nagrodami – w przypadku Reklamacji dotyczącej przyznanych Nagród.

 1. Każda Reklamacja powinna zawierać dane osoby wnoszącej Reklamację (tj. imię, nazwisko i adres korespondencyjny w przypadku reklamacji listownej lub adres e-mail w przypadku Reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej), powód reklamacji oraz żądanie określonego zachowania się przez Organizatora (zwana dalej „Reklamacją”).

 2. Reklamacje rozpatruje Organizator. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie Reklamacje zgłoszone w terminie i w formie wskazanej w niniejszym paragrafie.

 3. Rozpatrzenie Reklamacji trwa 14 dni.

 4. Zawiadomienie o wyniku Reklamacji zostanie przesłane Uczestnikowi listem poleconym w przypadku zgłoszenia Reklamacji w formie pisemnej albo za pośrednictwem poczty elektronicznej w przypadku zgłoszenia Reklamacji drogą elektroniczną. O zachowaniu terminu decyduje data nadania przesyłki przez Organizatora (data stempla pocztowego) albo data wysłania wiadomości e-mail przez Organizatora.

 5. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne i nie wyłącza prawa Uczestnika do niezależnego od postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

§ 7 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych jest X-Systems Łukasz Maczuga, 11-600 Węgorzewo, ul. Przemysłowa 1/4, NIP: 845-193-81-55 adres e-mail: kontakt@czuga.pl, (zwany dalej „Administratorem”).

 2. Dane osobowe Uczestników oraz opiekunów prawnych lub przedstawicieli ustawowych Uczestników w postaci: imienia, nazwiska, adresu e-mail i numeru telefonu, a w przypadku Zwycięzców również adresu do korespondencji, danych właściwego Urzędu Skarbowego oraz adresu zameldowania, a także danych z dokumentu potwierdzającego tożsamość, będą przetwarzane w celu:

a) należytego przeprowadzenia Konkursu, tj. w zakresie niezbędnym do organizacji Konkursu, wyłonienia Zwycięzcy, wykorzystania danych celem przekazania Nagród, rozpoznania Reklamacji, zabezpieczenia i ochrony przed roszczeniami Uczestnika, Zwycięzcy lub osób trzecich oraz w związku z art. 41 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 6 ust. 1 lit. a), c) i f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako: „r. o.d.o.”).

b) marketingowym Administratora danych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a r.o.d.o.).

 1. Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom poza: Organizatorem Konkursu oraz firmą kurierską, odpowiedzialną za dostarczenie Nagród, a to wyłącznie w celu należytego przeprowadzenia Konkursu według zasad określonych w Regulaminie.

 2. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji Konkursu tj. do momentu wyłonienia Zwycięzców oraz przekazania Nagród i rozpatrzenia Reklamacji według zasad określonych w Regulaminie, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia roszczeń administratora i ochrony przed ewentualnymi roszczeniami Uczestników, Zwycięzców i osób trzecich. W przypadku Zwycięzców dane osobowe będą przechowywane przez okresy wymagane przez prawo podatkowe. Dane osobowe udostępnione w celu marketingowym Administratora będą przetwarzane do czasu wycofania przez Uczestnika zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 3. Uczestnik ma prawo do: dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 4. Uczestnik ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych.

 5. Dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

 6. Pozostałe informacje dotyczące danych osobowych Uczestników oraz uprawnień z nimi związanych znajdują się w Polityce prywatności Administratora (LINK)

§ 8 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.czuga.pl

 2. Regulamin obowiązuje od dnia 18.02.2021 r. z zastrzeżeniem, że jego postanowienia – w odpowiednim zakresie – będą stosowane aż do zakończenia ewentualnych postępowań reklamacyjnych lub odbioru Nagród.

 3. Osoby, które nie spełniają któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub umieszczą nieprawdziwe informacje lub dane, zostaną automatycznie wykluczone z udziału w Konkursie.

 4. Naruszenie niniejszego Regulaminu przez Zwycięzcę, uprawnia Organizatora do odmowy wydania Nagrody.

 5. Uczestnicy w celu uzyskania odpowiedzi na pytania związane z Konkursem mogą kontaktować się z Organizatorem za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: kontakt@czuga.pl

instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share