Regulamin Konkursu  „Myszka i kod gry Star Wars OUTLAWS” 

 

 • 1 Postanowienia ogólne

 

 1. Konkurs jest prowadzony wyłącznie w serwisie czuga.pl pod nazwą „Myszka i kod gry Star Wars OUTLAWS” (zwany dalej „Konkursem”). 
 2. Konkurs jest prowadzony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, na profilach social media CzugA:

https://www.youtube.com/c/CzugA

https://www.tiktok.com/@czuga

https://www.instagram.com/czuga/

https://www.facebook.com/czugaofficial/

 

 1. Pomysłodawcą Konkursu i fundatorem Nagród jest X-Systems Łukasz Maczuga, 11-600 Węgorzewo, ul. Przemysłowa 1/4 NIP: 8451938155 (zwana dalej „Czuga”).  
 2. Organizatorem Konkursu jest Łukasz Maczuga prowadzący działalność gospodarczą pod firmą X-Systems Łukasz Maczuga 11-600, Węgorzewo, ul. Przemysłowa 1/4 NIP: 8451938155 (zwany dalej „Organizatorem”). 
 3. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Instagram, Facebook, YouTube, TikTok ani z nim związany; serwis Instagram, Facebook, YouTube, TikTok jest zwolniony z odpowiedzialności przez każdego Uczestnika Konkursu.  
 4. Serwis Instagram, Facebook, YouTube, TikTok nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Konkursu. Wszelkie roszczenia związane z Konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora. 
 5. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku grach losowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540 ze zm.).

 

 • 2 Uczestnicy

 

 1. Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna zamieszkała na terenie Polski, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i działająca jako konsument w rozumieniu art. 22 ¹ Kodeksu cywilnego, (zwana dalej „Uczestnikiem”). 
 2. W konkursie mogą brać udział osoby niepełnoletnie wyłącznie za pisemną zgodą opiekunów.
 3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora konkursu, Administratora danych oraz członkowie ich najbliższych rodzin. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, rodzeństwo, małżonków oraz zstępnych.  
 4. Przystąpienie do Konkursu przez Uczestnika oznacza:
 5. a) wyrażenie zgody na warunki niniejszego Regulaminu,
 6. b) zobowiązanie się do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu, w tym również regulaminu serwisu Instagram, Facebok, YouTube, TikTok
 7. c) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie, na zasadach określonych w § 7 Regulaminu;
 8. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.
 9. Uczestnikom nie przysługuje wynagrodzenie za uczestnictwo w Konkursie ani za wykorzystywanie przez Organizatora elementów odpowiedzi na Zadanie Konkursowe w jakikolwiek sposób, w szczególności w sposób wskazany w § 3 ust. 7 Regulaminu.

 

 • 3 Zasady Konkursu 1. Konkurs rozpoczyna się dnia 6.05.2024 i będzie trwał do dnia 19.05.2024. 
 2. Przystąpienie do Konkursu następuje poprzez napisanie kreatywnego komentarza pod filmem w wymienionych portalach społecznościowych(zwane dalej „Zadaniem konkursowym”). 
 3. Zgłoszenia Uczestników na Zadanie konkursowe będą podlegały ocenie Komisji konkursowej składającej się z jednego pracownika firmy Czugi, Firmy Komputronik, oraz Firmy INTEL (dalej zwana „Komisją konkursową”). 
 4. Uczestnik zobowiązuje się, że treść zgłoszenia na Zadanie konkursowe nie będzie naruszać powszechnie przyjętych zasad etyki, zawierać elementów zachęcających do aktów przemocy bądź dyskryminujących, w szczególności ze względu na rasę, przekonania religijne i polityczne, płeć, orientację seksualną lub narodowość; treści te będą spełniać przyjęte standardy językowe i nie będą zawierać wulgaryzmów. 
 5. Zgłoszenia na Zadanie konkursowe niespełniające warunków określonych w ust. 2 nie będą podlegały ocenie Komisji konkursowej. 
 6. Komisja konkursowa wyłoni 1 Zwycięzcę (dalej zwany: „Zwycięzcą”) poprzez dokonanie wyboru najciekawszego komentarza, biorąc pod uwagę następujące kryteria: oryginalność oraz kreatywność. 
 7. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone do dnia 23.05.2024 r. na profilach Facebook, Instagram, Youtube CzugA i stronie internetowej czuga.pl. 
 8. Wygrana uprawnia Zwycięzcę do otrzymania Nagrody. 
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub Postu konkursowego przez serwis Instagram, Facebook, YouTube, bądź innego rodzaju problemy techniczne zakłócające przebieg Konkursu, tj. zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz serwisu Instagram. 
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem serwisu Instagram, Facebook, YouTube, w szczególności Uczestników, którzy: 
 11. a) zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem serwisu Instagram, Facebook, Youtube; 
 12. b) podejmują działania z wykorzystaniem profilu utworzonego niezgodnie z zasadami serwisu Instagram, Facebook, Youtube; 
 13. c) podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami serwisu Instagram, Facebook, Youtube profili osób trzecich; 
 14. d) ingerują w mechanizm działania Konkursu; 
 15. e) tworzą fikcyjne profile w serwisie Instagram, Instagram, Facebook, Youtube; 

 

 • 4 Prawa Autorskie

 

 1. Przystępując do Konkursu, Uczestnik oświadcza jednocześnie, że jest wyłącznym autorem odpowiedzi na Zadanie konkursowe, posiada wyłączne prawa autorskie do niej i gwarantuje legalność przekazanej treści. 
 2. W wypadku naruszenia praw autorskich, majątkowych, osób trzecich, Uczestnik Konkursu ponosi całkowitą odpowiedzialność karną i finansową za popełniony czyn i zobowiązuje się do zadośćuczynienia żądaniom strony pokrzywdzonej. 
 3. Z chwilą umieszczenia odpowiedzi na Zadanie konkursowe (zwanej dalej: „Dziełem”) Uczestnik udziela solidarnie X-Systems oraz Organizatorowi wyłącznej, przenoszalnej, z prawem udzielania sublicencji, nieograniczonej czasowo oraz terytorialnie licencji na korzystanie z Dzieła wraz z wyłącznym prawem zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich. Z tą samą chwilą Uczestnik upoważnia X-Systems oraz Organizatora do korzystania z Dzieła w celach określonych w Regulaminie. 
 4. Udzielenie licencji, o której mowa w ust. 3, następuje w zakresie wszystkich pól eksploatacji, określonych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych; X-Systems oraz Organizator mają prawo do korzystania z fragmentów Dzieła i rozporządzania nimi w zakresie wszystkich pól eksploatacyjnych.
 5. Za udzielenie licencji zgodnie z postanowieniami ustępów powyżej, Uczestnik nie otrzymuje wynagrodzenia.

 

 • 5 Nagrody

 

 1. Nagroda przewidziana w Konkursie to: personalizowana mysz gamingowa SteelSeries Mini i kod do gry Star Wars OUTLAWS
 2. Nagrody w Konkursie nie można zamienić na inną nagrodę, ani na ekwiwalent pieniężny. 3. Warunkiem odebrania Nagrody jest przesłanie przez Zwycięzcę na adres kontakt@czuga.pl danych w postaci: imienia, nazwiska i adresu do korespondencji, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu, a także wypełnienie pokwitowania odbioru Nagrody (w chwili odbioru Nagrody). 
 3. W przypadku niespełnienia przez Zwycięzcę warunków opisanych w ust. 3, Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania Nagrody kolejnemu Uczestnikowi wybranemu przez Komisję konkursową. 
 4. Nagroda zostanie wysłana do Zwycięzcy za pośrednictwem poczty kurierskiej, nie później niż w terminie 21 dni od dnia nadesłania danych. 
 5. Nieodebranie przez Zwycięzcę Nagrody będzie równoznaczne z rezygnacją przez Uczestnika z prawa do Nagrody. 
 6. Koszty przesłania Nagrody ponosi Organizator. 
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Zwycięzcy Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania Nagrody, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika w szczególności, jeśli nie podał on prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne. 

 

 • 6 Reklamacje 

 

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące ogłoszonych wyników Konkursu oraz przyznanej Nagrody, Uczestnicy mogą zgłaszać wyłącznie w formie pisemnej za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres biura Organizatora X-Systems Łukasz Maczuga 11-600 Węgorzewo, ul. Przemysłowa 1/4 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Organizatora: kontakt@czuga.pl
 2. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data jej otrzymania przez Organizatora, nie późniejsza niż: 
 3. a) 7 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu – w przypadku Reklamacji dotyczącej wyników Konkursu; 
 4. b) 7 dni od daty odbioru przesyłki z Nagrodą – w przypadku Reklamacji dotyczącej przyznanej Nagrody. 
 5. Każda Reklamacja powinna zawierać dane osoby wnoszącej Reklamację (tj. imię, nazwisko i adres korespondencyjny w przypadku reklamacji listownej lub adres e-mail w przypadku Reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej), powód reklamacji oraz żądanie określonego zachowania się przez Organizatora (zwana dalej „Reklamacją”). 
 6. Reklamacje rozpatruje Organizator. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie Reklamacje zgłoszone w terminie i w formie wskazanej w niniejszym paragrafie. 
 7. Rozpatrzenie Reklamacji trwa 14 dni. 
 8. Zawiadomienie o wyniku Reklamacji zostanie przesłane Uczestnikowi listem poleconym w przypadku zgłoszenia Reklamacji w formie pisemnej albo za pośrednictwem poczty elektronicznej w przypadku zgłoszenia Reklamacji drogą elektroniczną. O zachowaniu terminu decyduje data nadania przesyłki przez Organizatora (data stempla pocztowego) albo data wysłania wiadomości e-mail przez Organizatora. 
 9. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne i nie wyłącza prawa Uczestnika do niezależnego od postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego. 

 

 • 7 Dane osobowe 

 

 1. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Uczestników Konkursu jest Łukasz Maczuga prowadzący działalność gospodarczą pod firmą X-Systems Łukasz Maczuga, adres: ul. Przemysłowa ¼, 11-600 Węgorzewo, na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, NIP 8451938155(zwany dalej „Administratorem”). 
 2. Dane osobowe Uczestników w postaci: imienia, nazwiska, adresu do korespondencji, danych właściwego Urzędu Skarbowego oraz adresu zameldowania, będą przetwarzane w celu należytego przeprowadzenia Konkursu, w szczególności celem przekazania Nagrody, rozpoznania Reklamacji, zabezpieczenia i ochrony przed roszczeniami Uczestnika, Zwycięzcy lub osób trzecich oraz w związku z art. 41 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (opcjonalnie) – (art. 6 ust. 1 lit. a), c) i f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako: „r. o.d.o.”).
 3. Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom poza firmą kurierską, odpowiedzialną za dostarczenie Nagrody. 
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji Konkursu tj. do momentu przekazania Nagrody i rozpatrzenia Reklamacji według zasad określonych w Regulaminie, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia roszczeń administratora i ochrony przed ewentualnymi roszczeniami Uczestników, Zwycięzcy i osób trzecich. 
 5. Uczestnik ma prawo do: dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Uczestnik ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych. 
 7. Dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
 8. Pozostałe informacje dotyczące danych osobowych Uczestników oraz uprawnień z nimi związanych znajdują się w Polityce prywatności Administratora. 

 

 • 8 Postanowienia końcowe 

 

 1. Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest na stronie www.czuga.p/myszka
 2. Regulamin obowiązuje od dnia 06.05.2024 r. z zastrzeżeniem, że jego postanowienia – w odpowiednim zakresie – będą stosowane aż do zakończenia ewentualnych postępowań reklamacyjnych lub odbioru Nagrody. 
 3. Osoby, które nie spełniają któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie, zostaną automatycznie wykluczone z udziału w Konkursie. 
 4. Naruszenie niniejszego Regulaminu przez Zwycięzcę, uprawnia Organizatora do odmowy wydania Nagrody. 
 5. Uczestnicy w celu uzyskania odpowiedzi na pytania związane z Konkursem mogą kontaktować się z Organizatorem za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: kontakt@czuga.pl.instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share